Adatkezelési tájékoztató

Amikor a Tóth Autósiskola szolgáltatásait használja, ránk bízza adatait. Tudjuk, hogy ez óriási felelősség, ezért mindent megteszünk, hogy megóvjuk adatait, és hogy az Ön kezébe adjuk az irányítást.

A jelen Adatvédelmi irányelvek tájékoztatást adnak arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtünk őket, illetve Ön hogyan frissítheti, kezelheti, exportálhatja és törölheti adatait.

Bevezetés

Tóth János e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: GDPR) (2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotörvény”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (“Grtv.”) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a https://tothautosiskola.eu/ címen elérhető weboldalhoz a Tóth Autósiskola hivatalos közzöségi oldalaihoz és a Tóth Autósiskola működéshez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: Tóth János e.v.
Székhely: 6300 Kalocsa, Váradi Péter utca 10.
Adószám: 3495267-1-23
Képviseli: Tóth János iskolavezető
E-mail: info@tothautosiskola.eu
Telefon: +36 (30) 406 1333

Fogalom meghatározások

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (“jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (“célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (“adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (“pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (“korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (“integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (“elszámoltathatóság”).

Az érintettek jogai

 • A hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
 • A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
 • Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)
 • A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 • Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatkezelések

INFORMÁCIÓ KÉRÉS

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 • Név - Azonosítás
 • Telefonszám - Kapcsolattartás, azonosítás
 • E-mail cím - Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
 • Üzenet - Egyéb
 • A kapcsolatfelvétel időpontja - Technikai művelet végrehajtása.
 • A kapcsolatfelvétel-kori IP cím - Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: Akik fel szeretnék venni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. (Szolgáltató weblapján kapcsolati űrlapot kitöltők)
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséstől számított 2 év.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Ügyfélszolgálati munkatársak.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni

 • postai úton a 6300 Kalocsa, Váradi Péter utca 10. címen,
 • e-mail útján info@tothautosiskola.eu e-mail címen,
 • telefonon a +36 30 47 00 616 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Tájékoztatjuk, hogy

 • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot


ÁRAJÁNLAT KÉRÉS

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Név - Azonosítás
 • Telefonszám - Kapcsolattartás, azonosítás
 • E-mail cím - Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
 • Üzenet - Egyéb
 • A kapcsolatfelvétel időpontja - Technikai művelet végrehajtása.
 • A kapcsolatfelvétel-kori IP cím - Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: Akik ajánlatot szeretnének kérni a Szolgáltatótól (Szolgáltató weblapján árajánlatkérő űrlapot kitöltő valamennyi érintett)
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ajánlatkéréstől számított 2 év.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Ügyfélszolgálati munkatársak.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni

 • postai úton a 6300 Kalocsa, Váradi Péter utca 10. címen,
 • e-mail útján info@tothautosiskola.eu e-mail címen,
 • telefonon a +36 30 47 00 616 számon.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, 6. cikk (1) bekezdés, (b) pont.

Tájékoztatjuk, hogy

 • a jelen adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy az árajánlatot eljuttathassuk
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk az Ön részére eljuttatni az árajánlatot


RENDEZVÉNY REGISZTRÁCIÓ

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Név - Azonosítás
 • Telefonszám - Kapcsolattartás, azonosítás
 • E-mail cím - Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
 • Üzenet - Egyéb
 • A kapcsolatfelvétel időpontja - Technikai művelet végrehajtása.
 • A kapcsolatfelvétel-kori IP cím - Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: A Szolgáltató rendezvényeinek résztvevői, a rendezvény területére, motoros túrákra, felvonulásra járművükkel érkezők. A weblapon, illetve a helyszínen regisztrálók.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztrációtól számított 2 év.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Szolgáltató szervezési feladatokkal megbízott munkatársai.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 6300 Kalocsa, Váradi Péter utca 10. címen,
 • e-mail útján info@tothautosiskola.eu e-mail címen,
 • telefonon a +36 30 47 00 616 számon.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés szerződés teljesítésén alapul
 • köteles a személyes adatokat megadni, a szerződés teljesítéséhez- rendezvény regisztráció
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem vehet részt a rendezvényen


JELENTKEZÉS E-LEARNING KÉPZÉSRE

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Név - Azonosítás
 • Telefonszám - Kapcsolattartás, azonosítás
 • E-mail cím - Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
 • Születési hely - Azonosítás, jelentkezéshez szükséges
 • Születés időpontja - Azonosítás, jelentkezéshez szükséges
 • Állampolgársága - Azonosítás, jelentkezéshez szükséges
 • Anyja születéskori neve - Azonosítás, jelentkezéshez szükséges
 • Értesítési címe - Azonosítás, jelentkezéshez szükséges
 • Személyi igazolvány száma - Azonosítás, jelentkezéshez szükséges
 • Személyi igazolvány kelte - Azonosítás, jelentkezéshez szükséges
 • Telefonszám (Mobil) - Azonosítás, jelentkezéshez szükséges
 • Megjegyzés - Egyéb
 • A kapcsolatfelvétel időpontja - Technikai művelet végrehajtása.
 • A kapcsolatfelvétel-kori IP cím - Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: Akik a Szolgáltató e-learning képzésére jelentkeznek.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A szolgáltató a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján 5 évig köteles megőrizni a képzésbe beiratkozott tanuló adatait.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott ügyfélszolgálati, munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 6300 Kalocsa, Váradi Péter utca 10. címen,
 • e-mail útján tothjanos.oktato@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +36 30 47 00 616 számon.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 24/2005 (IV.21.) GKM rendelet 4.§ (3) bekezdés c, pont.,

Tájékoztatjuk, hogy

 • a jelen adatkezelés jogi kötelezettség miatt szükséges
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy jelentkezni tudjon a képzésre
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tud jelentkezni a képzésre

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1) Az általános elterjedt  internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk  is használ  sütiket  (cookie) a weboldalán.

A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • az látogató által használt IP cím
 • a böngésző típusa
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv)
 • látogatás időpontja
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás

(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. 

Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

(5)  Társaság honlapján alkalmazott sütik:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

Hozzájárulást igénylő sütik: Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait.  A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.  Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Használatot elősegítő sütik:

 • Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
 • Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
 • Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

Google Analytics cookie:

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a “__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Google Adwords cookie:

Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Facebook pixel (Facebook cookie, Facebook képpont):

A Facebook képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Harmadik fél által használt cookie-k

Neve:

 • _utma: állandó cookie,
 • _utmb: Ideiglenes cookie,
 • _utmc: Ideiglenes cookie,
 • _utmz: állandó cookie

Cookie:

 • Google Analytics

Funkciója:

Ezen, harmadik felek által használt cookie-k azt rögzítik, hogy a felhasználók hogyan használják a jelen honlapot. Az így rögzített információk alapján kimutatások készíthetőek, amelyek segítenek továbbfejleszteni a jelen honlapot. A cookie-k többek között az alábbi információkat rögzítik szigorúan anonim módon:

 1. (i) a honlapot látogatók száma,
 2. (ii) a honlapot látogatók mely honlapról érkeztek a jelen honlapra, továbbá
 3. (iii) a honlapot látogatók a jelen honlap mely oldalait látogatták meg.

Törlés időpontja/határideje:

 1. _utma: 2 év,
 2. _utmb: 30 perc,
 3. _utmc: Böngésző becsukása,
 4. _utmz:6 hónap

​PANASZKEZELÉS

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Név - Azonosítás, kapcsolattartás.
 • E-mail cím - Kapcsolattartás.
 • Telefonszám - Kapcsolattartás.
 • Számlázási név és cím - Azonosítás, a megrendelt termékekkel/szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: Szolgáltatást igénybe vevő és kifogással élő, panaszt tevő érintettek.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig meg kell őrízni.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálatos munkatársai kezelhetik.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 6300 Kalocsa, Váradi Péter utca 10. címen,
 • e-mail útján tothjanos.oktato@gmail.com e-mail címen,
 • telefonon a +36 30 47 00 616 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

​FELVÉTELRE JELENTKEZŐ MUNKAVÁLLALÓK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Név - Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Születési idő, hely - Azonosítás
 • Telefonszám - Kapcsolattartás.
 • Lakcím - Kapcsolattartás.
 • E-mail cím - Kapcsolattartás.
 • Képesítési adatok - Pályázat elbírálása
 • Szakmai tapasztalat - Pályázat elbírálása

Az érintettek köre: Felvételre jelentkező munkavállalók
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a pályázat elbírálási szakasz lezárása (kivéve ha az érintett az adatai megőrzését az esetlegesen jövőben megnyíló pozíciókra való jelentkezés céljából kifejezetten kéri, ebben az esetben az érintett törlési kérelme az adatkezelés időtartama)
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Szolgáltató, illetve a kiválasztási folyamat lebonyolítására kijelölt munkavállaló(k).
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 6300 Kalocsa, Váradi Péter utca 10. címen,
 • e-mail útján info@tothautosiskola.eu e-mail címen,
 • telefonon a +36 30 47 00 616 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése

Tájékoztatjuk, hogy

 • a személyes adat szolgáltatása az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.
 • a Szolgáltató munkavállalói kiválasztásának előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, ha részt szeretne venni a kiválasztási folyamatban
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem vehet részt a kiválasztási folyamatban

Közösségi oldalak

(1) A Szolgáltató termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi oldalakat tart fenn.
(2) A Szolgáltató közösségi oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
(3) A Szolgáltató közösségi oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
(4) A látogatókra a közösségi oldalak Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6) A Szolgáltató nem felel a közösségi oldalán felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Szolgáltató nem felel semmilyen, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Egyéb adatkezelések

Amennyiben a szolgáltatások igénybevétele előtt, vagy annak során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az így megadott adatokat az utolsó közléstől számított 2 évig őrzi az adatkezelő.

Kivételes esetekben, hatóság megkeresése, jogszabály felhatalmazása alapján, más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ezen esetekben a megkereső részére, a pontos cél és a kért adatok megjelölését követően személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A tájékoztatóban nem szereplő adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

​Az igénybe vett adatfeldolgozók

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ

 • Ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 • Név: Do Média Kft.
 • Székhely: H-2500, Esztergom, Lőrinc u. 8, fszt. 1
 • E-mail: hello@domdom.hu
 • Web: http://domdom.hu/
 • Telefon: +36 33 999 616

A weboldalon az érintett által megadott valamennyi személyes adat feldolgozása, a webhely megfelelő működtetése érdekében.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a Tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatok biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) 5.000,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

​Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell:

 • az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

​Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

​Az elkészítés során figyelembe vett jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

ELÉRHETŐSÉGEK

6300 Kalocsa, Váradi Péter u. 10.
Ügyfélszolgálat: +36 30 406 1333​
Email: tothjanos.oktato@gmail.com

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE

Hétfő: 18:00 - 20:00
Szerda: 18:00 - 20:00
Csütörtök: 18:00 - 20:00
​Péntek: 18:00 - 20:00

STATISZTIKAI ADATOK

ÁKÓ: - %
VSM: Elmélet: 37,50% Forgalom: 35,71%
​KK: 265.600 Ft

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.